Algemene reisvoorwaarden

Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen betreffende pakketreisovereenkomsten.

 

Artikel 1:  Toepassingsgebied

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

 

Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst

 

2.1

De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:

 

1°     de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:

a)      de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;

 

b)     de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld

 

c)      de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land bestemming;

 

d)     de verstrekte maaltijden;

 

e)      de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;

 

f)       ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep;

 

g)      de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;

 

h)     of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;

 

 

2°     de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;

 

3°     de betalingsmodaliteiten;

 

4°     het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;

 

5°     algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;

 

6°     de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;

 

7°     inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.

 

2.2

De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger.

 

2.3

De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst.

Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij mits wederzijds akkoord van de partijen.

 

Artikel 3: informatie door de reiziger

 

3.1

De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

 

3.2

Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening van de reiziger worden gebracht.

 

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst

 

4.1

Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf.

 

Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.

 

4.2

De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:

1°     de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;

2°     dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;

3°     de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;

4°     de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;

5°     de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;

6°     informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;

7°     informatie over de interne klachtenbehandeling;

8°     informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting;

9°     informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.

 

4.3

Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:

1°     de nodige ontvangstbewijzen

2°     de vouchers en vervoerbewijzen

3°     informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

 

Artikel 5: De prijs

 

5.1

Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.

Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:

1°     de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of

2°     de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of

3°     de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.

Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.

 

5.2

Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.

 

5.3

Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

 

5.4

In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten.

 

Artikel 6: Betaling van de reissom

 

6.1

Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.

 

6.2

Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.

 

6.3

Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

 

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst

 

7.1

De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:

1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf,  op de hoogte stelt, en

2° de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.

 

7.2

Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.

 

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger

 

8.1

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

 

Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis

 

9.1

De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:

1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en

2° het om een onbeduidende verandering gaat, en

3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.

 

9.2

1. Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:

1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;

2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;

3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;

4° van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en

5° in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.

 

9.3

Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.

 

9.4

Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.

 

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis

 

10.1

De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:

1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:

a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;

b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;

c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of

2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.

 

10.2

In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

 

Artikel 11: Opzegging door de reiziger

 

11.1

De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator.

In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandaardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

Indien er geen gestandaardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

 

11.2

De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.

 

11.3

De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.

 

Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis

 

12.1

De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.

 

12.2

Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:

1° onmogelijk is, of

2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.

Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.

 

12.3

Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.

 

12.4

Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit.

Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.

De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.

 

12.5

Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.

Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.

 

12.6

Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.

 

12.7

De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.

 

12.8

De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.

 

12.9

De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger

 

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel

 

14.1

De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.

 

14.2

Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.

 

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding

 

15.1

De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is.

 

15.2

De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.

 

15.3

De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:

1° de reiziger;

2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of

3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

 

Artikel 16: Verplichting tot bijstand

 

16.1

De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:

1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;

2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.

 

16.2

Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.

 

Artikel 17: Klachtenregeling

 

17.1

Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.

 

17.2

Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

 

17.3

Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier. 

 

Artikel 18: Verzoeningsprocedure

 

18.1

Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

 

18.2

Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

 

18.3

Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen.

 

18.4

Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

 

18.5

Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

 

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank

 

19.1

Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.

 

19.2

De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

 

19.3

De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen

 

19.4

Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

 

19.5

Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

 

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:

telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00

City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel

e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

 

 

 

Bijzondere voorwaarden betreffende pakketreisovereenkomsten aangeboden door FLANDERS SKI

 

Aanvullend op de algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen vzw (‘Algemene Voorwaarden’) zijn hiernavolgende bijzondere voorwaarden (‘Bijzondere voorwaarden’) van toepassing op alle pakketreizen aangeboden door FLANDERS SKI.

 

Artikel 1: Totstandkoming van het contract

 

1.1    

Bij boekingen via telefoon, via het internet of via e-mail wordt de bestelbon vervangen door de inhoud van de website. Dergelijke boekingen worden aanzien als boekingen in aanvraag.

 

1.2    

In aanvulling op artikel 4.1 van de Algemene Voorwaarden komt het reiscontract tot stand door het versturen van de schriftelijke reisbevestiging aan de reiziger.

 

1.3    

De reiziger stemt in met de reisovereenkomst, met de algemene en de bijzondere voorwaarden, zoals ze vermeld is in de schriftelijke reisbevestiging indien de klant het voorschot heeft betaald of niet binnen de zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke reisbevestiging schriftelijk heeft gereageerd. De klant gaat akkoord dat hij bij reservatie vanaf 30 dagen voor de afreis nog schriftelijk kan reageren binnen de 24 uur. 

 

1.4    

Eventuele fouten en/of onvolledigheden op de reisbevestiging dienen door de klant binnen de 7 dagen na ontvangst van de reisbevestiging gemeld te worden. Bij reizen geboekt 30 dagen voor de afreis, moeten eventuele fouten en onvolledigheden gemeld worden binnen de 24uur.

 

1.5    

Indien er na het opmaken van de reisbevestiging nog wijzigingen worden aangevraagd door de klant (m.b.t. de reis of verzekering), dan worden € 25,- dossierkosten aangerekend.

 

1.6    

De schriftelijke reisbevestiging zal per e-mail verstuurd worden aan de reiziger.

 

Artikel 2: Communicatie per e-mail

 

2.1    

Door de mededeling van zijn e-mailadres gaat de reiziger uitdrukkelijk akkoord om alle mogelijke correspondentie te ontvangen via e-mail. Dit impliceert uitdrukkelijk dat de reisbevestiging en alle vouchers per e-mail aan de reiziger kan worden verstuurd. De reiziger die 120 uur voor zijn vertrek de voucher of tickets voor zijn reis niet zou hebben ontvangen, dient uit eigen initiatief telefonisch of per e-mail contact op te nemen met de reisorganisator.

 

2.2    

De reisorganisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien bepaalde briefwisseling, vouchers of tickets de reiziger niet hebben bereikt en de reiziger desbetreffend geen contact per telefoon of e-mail heeft opgenomen.

 

Artikel 3 - Prijs van de reis

 

3.1               

De prijzen via de telefoon gecommuniceerd zijn onder voorbehoud van mogelijke fouten. De exacte prijs wordt medegedeeld op de reisbevestiging.

 

3.2    

De overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing en de in art. 3.2 van de Bijzondere Voorwaarden vermelde mogelijkheid tot prijsherziening. In geval van een kennelijke materiële vergissing kan de prijs na de boeking en/of de bevestiging worden gecorrigeerd. In dergelijke gevallen heeft de reiziger de mogelijkheid om de boeking kosteloos te annuleren.

 

3.3      

De organisator behoudt zich het recht voor om in voorkomend geval in overeenstemming met de artikelen 19 tot en met 23 van de Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen en artikel 5 van de Algemene Voorwaarden de prijs van de pakketreis te herzien.

 

3.4               

Het voorschot bedoeld in art. 6.1 van de Algemene Voorwaarden bedraagt 35 % van de totale reissom, met een minimum van € 150,00 per dossier.

 

3.5               

Elke laattijdige betaling vanwege de reiziger geeft de organisator, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op een conventionele intrest van 12 % per jaar op het nog verschuldigd bedrag en een forfaitaire administratiekost van 10 % van de totale prijs, met een minimum van € 75,00.

 

Artikel 4: Kortingen en supplementen

 

4.1               

De kortingen en supplementen staan omschreven op de website en gelden per persoon, per reis.
Kortingen en supplementen worden verrekend op de basisprijs (per persoon) van de reis.

 

Artikel 5: Verbreking door de reiziger

 

5.1      

In overeenstemming met artikel 11 van de Algemene Voorwaarden moet elke annulering door de reiziger onmiddellijk en schriftelijk aan de reisbemiddelaar en/of –organisator worden overgemaakt.

 

5.2      

Ingeval van verbreking door de reiziger wordt de schadevergoeding ten voordele van Flanders Ski als volgt bepaald:

• tot 90 dagen voor vertrek: voorschot (35% van de reissom)
• vanaf 90 dagen (inclusief) tot en met 30 dagen voor vertrek: 70% van de reissom
• vanaf 30 dagen (inclusief) voor vertrek: 100% van de reissom

 

Artikel 6: Bepalingen eigen aan vliegtuigreizen

 

6.1      

Artikel 11 van de Verordening EU 2111/2005 verplicht luchtvaartmaatschappijen, reisorganisatoren en reisagenten om hun klanten te informeren over de identiteit van de luchtvaartmaatschappij die het vervoerscontract zal uitvoeren. De definitieve identiteit van de luchtvaartmaatschappij zal vermeld worden op de reisbevestiging.

 

6.2

De prijzen van aangeboden reizen op de website inclusief vlucht zijn steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid van de vluchten aan de laagste prijsklasse aangeboden door de luchtvaartmaatschappij. Bij prijsstijging van de vlucht door de vliegtuigmaatschappij, behoudt Flanders Ski het recht om deze meerprijs door te rekenen aan de klant.

 

6.3                

De algemene en bijzondere voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij zijn ingeval van een boeking met vlucht automatisch van toepassing en primeren op onze algemene en bijzondere voorwaarden.

 

6.4                

De reisorganisator is niet verantwoordelijk indien de aangeboden vliegtuigmaatschappij bepaalde vluchten zou annuleren om welke reden ook. De reisorganisator kan enkel aangesproken worden voor die vergoedingen waartoe deze vliegtuigmaatschappij gehouden is conform de algemene voorwaarden van de vliegtuigmaatschappij. Flanders Ski werkt samen met Ryanair, Wizz Air, Transavia en Brussels Airlines.

 

6.5               

In overeenstemming met artikel 9.1 van de Algemene Voorwaarden behoudt de organisator zich het recht voor om onbeduidende veranderingen aan de pakketreisovereenkomst aan te brengen. De organisator verbindt zich ertoe de nodige inspanningen te leveren om de reiziger tijdig op de hoogte te brengen van iedere wijziging via een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld via e-mail).

 

6.6               

De gecommuniceerde vluchturen zijn steeds onder voorbehoud van wijziging en blijven tot de dag van vertrek onderhevig aan wijzigingen.

 

6.7               

De reiziger is verplicht zich op tijd aan te melden aan de incheckbalie van de luchthaven van vertrek d.w.z. voor Europese vluchten minimum 2 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek en voor niet-Europese vluchten minimum 3 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek.

 

Artikel 7: Bepalingen eigen aan busgroepsreizen


7.1                

Flanders Ski behoudt zich het recht voor tot 3 weken voor afreis de groepsreis te annuleren indien geen 25 deelnemers geboekt hebben. Indien de klant een slaapbus of een andere type bus heeft gereserveerd tijdens een reis en indien er geen bus van dat type meer ter beschikking is door onze busmaatschappij, kan Flanders Ski de reis laten doorgaan met een ander type bus zonder dat er enige prijsverrekening of annulatie kan geschieden.

 

Artikel 8: Kamertypen

 

8.1                

De typen van kamers/appartementen voor verkoop staan op de Flanders Ski website of website van het hotel. Het type kamer of appartement die de klanten benutten in het hotel kan mogelijks afwijken van de foto - plattegrond plan – indeling van de kamer zoals op de website is aangegeven. De types van kamers/appartementen worden niet beschouwd als een wezenlijk onderdeel van de reisovereenkomst. Flanders Ski heeft het recht om de reis te laten doorgaan met een ander type kamer/appartement zonder dat er enige prijsverrekening of annulatie kan geschieden.

 

Artikel 9: Bepalingen eigen aan Flanders Ski lessen en skipassen

 

9.1               Voor alle landen:

De reiziger erkent en aanvaardt dat de informatie die de reiziger meedeelt aan FLANDERS SKI met het oog op de aankoop van de reis en gelieerde reisdiensten wordt beschouwd als essentiële informatie voor FLANDERS SKI voor de verkoop van de reis en organisatie van de reisdiensten, met dien verstande dat de onjuistheid en/of onvolledigheid van deze informatie (in het bijzonder met betrekking tot het skiniveau van de reiziger) kan leiden tot wijziging of zelfs, annulering van de skilessen, zonder recht op terugbetaling en/of prijsvermindering.

 

Voor de boeking van skilessen erkent en aanvaardt de reiziger dat het door hem meegedeelde skiniveau essentiële informatie betreft, die ingeval van onjuistheid en/of onvolledigheid kan leiden tot zijn aansprakelijkheid. FLANDERS SKI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de nadelige gevolgen, van welke aard ook, voortvloeiende uit de onjuiste of misleidende informatie meegedeeld door de reiziger voorafgaand aan de boeking van de reis, in het bijzonder over diens skiniveau, ten aanzien van FLANDERS SKI, haar aangestelden alsook andere deelnemers aan de reis.

 

Indien de reiziger om welke reden ook te laat op zijn reisbestemming aankomt waardoor een volledige of deel van een skidag zou verloren gaan of bepaalde lessen niet kunnen worden gevolgd, dan heeft de reiziger geen recht op terugbetaling van dit gedeelte van de skipas of de betaalde lessen.

 

Kinderen vanaf 4 j. kunnen enkel skilessen volgen in lesniveau 0 en vanaf 5j kunnen skilessen volgen in meerdere niveaus. De snowboardlessen gelden enkel voor kinderen vanaf 9j.
In geval van onvoldoende inschrijvingen voor een welbepaald lesniveau is het mogelijk dat kinderen en volwassenen in dezelfde groep worden ingedeeld. Tevens kunnen we ook beroep doen op skileraars van de plaatselijke ski- en snowboardschool. 

 

Artikel 10: Bepalingen eigen aan Flanders Ski kidsclub

 

10.1           Voor alle landen:

Kinderen vanaf 3 j. (luiervrij) kunnen genieten van de kidsclub tijdens de schoolvakantieperioden (waar vermeld). Kinderen jonger dan 3 j. kunnen omwille van de verzekering niet toegelaten worden in de kidsclub. Bij minder dan 10 kinderen t.e.m. 11 jaar behouden we het recht de kidsclub niet te laten doorgaan.

 

Artikel 11: Gedrag reiziger

 

11.1           

De reisorganisator behoudt zich het recht voor om geen contract af te sluiten met klanten die in het verleden een afwijkend reisgedrag hebben vertoond of waaromtrent in het verleden klachten zijn geuit.


11.2

De reisorganisator heeft eveneens het recht maatregelen te nemen tegen reizigers dewelke tijdens de duur van de reis ongepast gedrag vertonen.

 

Artikel 12: Foto’s

 

12.1

De klant verleent zijn uitdrukkelijke toestemming aan Flanders Ski voor het gebruik van foto’s die tijdens de reis gemaakt worden (vooral activiteiten zoals de kidsclub, skiles, après ski etc.). Flanders Ski heeft de uitdrukkelijke toestemming van de klant om de foto’s te gebruiken en openbaar te maken voor onder meer promotiedoeleinden (zoals onder meer het plaatsen van de foto’s op de Facebookpagina en de website van Flanders Ski). Flanders Ski zal ten allen tijde bij publicaties van de foto’s de klant niet benadelen en/of haar of zijn naam niet schaden. Alleszins geeft de klant volledige toestemming voor het gebruik door Flanders Ski van zijn of haar foto’s en de uitleg die daarbij wordt gegeven, zowel voor intern gebruik door Flanders Ski alsmede voor het publiceren van dergelijke foto’s op onder meer Facebook en andere sociale media.

 

12.2

De klant stemt er bovendien mee in dat Flanders Ski de foto of foto’s gebruikt en opslaat ten behoeve van andere activiteiten die onder het mandaat van Flanders Ski vallen. De klant begrijpt en geeft uitdrukkelijk zijn toestemming dat zijn of haar foto of foto’s en eventuele bijhorende tekst kunnen worden aangepast en gepubliceerd worden op websites, nieuwsbrieven en desgevallend andere sociale media.

 

12.3

Het is de klant ten allen tijde toegestaan om zijn toestemming om welke reden dan ook in te trekken in welk geval de foto of foto’s niet meer zullen worden gebruikt in toekomstige publicaties.

 

12.4

Bovendien kan de klant op elk moment verzoeken om een bepaalde foto van de website of Facebookpagina te verwijderen. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat deze intrekking of aanvraag schriftelijk dient te gebeuren per aangetekend schrijven aan Flanders Ski.

 

Artikel 13: Klachtenregeling

 

13.1

De reiziger verbindt zich ertoe elke klacht zonder vertraging ter plaatse te melden aan de dienstverlener (bijvoorbeeld hotel) en reisorganisator. Indien het probleem ingevolge de niet-naleving van de vermelde meldingsplicht aanhoudt, kan de tekortkoming een invloed hebben op de grootte van een eventuele schadevergoeding.

 

13.2

Bij het indienen van een klacht is de reiziger gehouden alle relevante bewijsstukken aan de dienstverlener en reisorganisator voor te leggen. Enkel bewijskrachtig ingediende klachten kunnen in aanmerking worden genomen voor de behandeling van een klacht. 

 

13.3

Bij verlies of beschadiging van bagage is de reiziger verplicht een verklaring af te leggen op de luchthaven van aankomst aan de lost & found-dienst van de luchthaven van aankomst.

 

Artikel 14: Gezondheidsmaatregelen vóór, tijdens en na de reis

 

14.1    De reiziger verbindt zich ertoe gedurende de reis alle nodige schikkingen te treffen om de maximale naleving van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, opgelegd door hetzij enige overheidsinstantie (in het vakantieland en/of België), hetzij tussenkomende reisdienstverleners, in het bijzonder hygiënemaatregelen opgelegd door vervoerders, hoteluitbaters en skiliftenoperatoren strikt na te leven. Indien de reiziger op de reisbestemming besmet raakt met het coronavirus, dan wel indien de reiziger in quarantaine zit ingevolge contact met andere besmette derde personen, zal deze reiziger de toegang tot de busreis ontzegd worden en zullen eventuele hiermee verbonden kosten voor de reiziger voor rekening van de reiziger zijn. Flanders Ski biedt de mogelijkheid een bijkomende reisverzekering te onderschrijven en beveelt dit ten sterkste aan. De volledige tekst van de geldende verzekeringsvoorwaarden kan geraadpleegd worden via deze link: [ toevoegen link ]

 

14.2 De reiziger erkent uitdrukkelijk te zijn ingelicht over de uitzonderlijke omstandigheden die veroorzaakt worden door het coronavirus en die mogelijks een invloed kunnen hebben op de reis, de situatie op de reisbestemming en/of de actuele reisadviezen. De reiziger verklaart volledig op de hoogte te zijn van de risico’s die het coronavirus  met zich meebrengt m.b.t. onder meer het verloop van de reis en/of de voorwaarden waaronder de reiziger tot de reisbestemming wordt toegelaten en de reiziger beslist met kennis van zaken en volledig geïnformeerd toch om op reis te willen vertrekken. Flanders Ski kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor de informatie m.b.t. onder meer de reisadviezen of maatregelen aangaande het coronavirus van de reisbestemming en het behoort tot de exclusieve verantwoordelijkheid van iedere reiziger om zich correct en volledig te informeren. De reiziger erkent en aanvaardt zelf de toepasselijke wetgeving te kennen om toegang te verkrijgen tot het grondgebied van het land van bestemming met inbegrip van evt. transitlanden, te reizen en te kunnen verblijven, en kennis te hebben genomen van de actuele reisadviezen m.b.t. de reisbestemming. In dit verband erkent de reiziger erkent voldoende te zijn geïnformeerd te zijn en van FLANDERS SKI alle noodzakelijke informatie te hebben ontvangen, waaronder de fiche ‘Actuele toegangs- en verblijfsvereisten van het land van bestemming en de transitlanden’ te hebben ontvangen, gelezen en begrepen voorafgaand aan de ondertekening van de overeenkomst. De reiziger erkent en aanvaardt dat het uitsluitend zijn eigen verantwoordelijkheid om te voldoen aan alle voorwaarden inzake toegangs-, gezondheids- en veiligheidsmaatregelen van toepassing op het grondgebied van het land van bestemming met inbegrip van transitlanden. Ingeval van annulatie van de reis door de reiziger omwille van het niet-voldoen aan de toegangs-, gezondheids- en veiligheidsmaatregelen geldende in het land van bestemming met inbegrip van evt. transitlanden, het gebruikelijke annuleringsbeleid zoals vervat in deze voorwaarden van toepassing is. FLANDERS SKI kan niet aansprakelijk worden gesteld ingeval van weigering tot toegang en/of verblijf van de reiziger tot het land van bestemming (met inbegrip van evt. transitlanden).

 

14.3  De reiziger garandeert dat hij aan Flanders Ski alle nuttige en noodzakelijke informatie heeft meegedeeld m.b.t. de reiziger zelf en zijn medereizigers die van belang zijn voor het sluiten van of het uitvoeren van de (reis)overeenkomst, bij gebreke waaraan alle mogelijke bijkomende kosten of vergoedingen opzichtens de reiziger verhaald kunnen worden.


14.4   Indien Flanders Ski de reis niet kan of mag laten doorgaan omwille van een onvermijdbare en buitengewone omstandigheid op de plaats van de bestemming of in de omliggende omgeving (bv. omwille van een reisverbod van de FOD Buitenlandse Zaken), zal de reiziger hiervan zo snel als mogelijk schriftelijk worden ingelicht. Flanders Ski staat bovendien in voor de volledige terugbetaling van de reeds gestorte bedragen in de vorm van een tegoedbon. Indien de reis niet kan doorgaan omwille van omstandigheden die te wijten zijn aan de reiziger, zijn de bepalingen van artikel 5 van deze bijzondere voorwaarden van toepassing.


14.5   Wanneer blijkt dat de reiziger genoodzaakt is om de reis te annuleren omwille van een eigen besmetting of besmetting in zijn of haar nabije omgeving, zullen de algemene annulatievoorwaarden gelden. Desgevallend zal de reiziger beroep moeten doen op de reisbijstandsverzekering en kan er – bij gebrek aan reisbijstandsverzekering - geen aanspraak worden gemaakt op een terugbetaling van de reeds gestorte bedragen. Dit betekent dat ingeval de reiziger verhinderd wordt deel te nemen aan de reis door een quarantaineverplichting van hemzelf en/of inwonende gezinsleden/samenwonenden ingevolge een covid 19-besmetting dan wel identificatie als hoogrisico-contact, het gebruikelijke annuleringsbeleid van toepassing is. Indien de reiziger verzekerd is, kan hij desgevallend beroep doen op zijn annulatieverzekering.

 

14.6   Wanneer tijdens het verblijf op de bestemming de plaatselijke overheid nieuwe of gewijzigde maatregelen oplegt, dient de reiziger deze maatregelen van de plaatselijke regio op te volgen en indien toegelaten binnen de opgelegde periode zich met zijn of haar eigen vervoer terug naar huis te begeven. De reiziger erkent en aanvaardt steeds op elk ogenblik de nationale wetgeving van het land van bestemming na te leven, met inbegrip van de toegangs-, verblijfs- en gezondheidsmaatregelen. Ingeval de reiziger onderworpen wordt aan een quarantaineverplichting tijdens de reis vóór terugkeer dan wel op het ogenblik van terugkeer verbindt de reiziger ertoe het risico op besmetting van de andere reizigers zoveel mogelijk te beperken door zich af te zonderen en de dwingende quarantaineverplichtingen zoals opgelegd door het reisland na te leven. Een verhindering van de terugkeer van de reiziger door een quarantaineverplichting ingevolge een covid 19-besmetting of een identificatie als hoogrisico-contact kwalificeert niet als onvermijdbare en buitengewone omstandigheden  maar persoonsgebonden omstandigheden met dien verstande dat alle kosten voortvloeiende uit deze quarantaineverplichting voor eigen risico van de reiziger zijn zonder verhaal op FLANDERS SKI. Indien de reiziger verzekerd is, kan hij desgevallend beroep doen op zijn annulatieverzekering.

 

Verzekering Financieel onvermogen  

 

“Conform de artikelen 71 en 72 van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten is De verzekering financieel onvermogen verzekerd bij GFG Garantiefonds Reizen te Brussel, dit om in geval van financieel onvermogen zijn verplichtingen  jegens de reiziger verder na te komen.

V.U.: P. Brouns, Kerkstraat 20, 3940 Eksel, staat garant voor de diensten van Flanders Group BV conform de artikelen 71 en 72 van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten - Verg. Cat. 6251.”

top